Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior


КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

  • Създадена е Камара на независимите оценители в България / КНОБ /, като юридическо лице, съгласно Закона за независимите оценители / обнародван в ДВ бр. 98 от 14.11.2008 год., в сила от 15.12.2008 год./. КНОБ е професионална организация на оценители, които извършват оценителска дейност на територията на Република България. КНОБ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр.София на 10, 11 и 21.03.2009 год. На Учредителното събрание е приет Устав на Камарата, Кодекс за професионална етика на независимите оценители и са избрани членове и председатели на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата.

  • КНОБ е регистрирана по Закона за независимите оценители на 13.05.2009 год. КНОБ осигурява и регулира упражняването на професията на независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по признаване на професионална квалификация за професията независим оценител по Закона за признаване на професионални квалификации.

  • Органи на КНОБ са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика. 1. Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател. 2. Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател. 3. Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател. Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание за срок от четири години. Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Може да се запознаете по-подробно на: www.ciab-bg.com

Виж: ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

September 9, 2010 · ·