Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior


НОВИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ

Приет е нов ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи публикуван в Държавен вестник бр. 62 от 10.08.2010 год.

Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД  на ЗСПЗЗ:

§ 24. (1) Лицата, включени в одобрения от министъра на земеделието и храните и министъра на финансите списък, могат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра по чл.15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото от министъра на земеде­лието и храните удостоверение.

(2) След изтичането на срока по ал.1 оцен­ки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл.19а, ал.8 се извършват от оценители, вписани в регистъра по чл.15 от Закона за независимите оценители.

§ 25. (1) Недовършените производства пред министъра на земеделието и храните, за които към датата на влизане в сила на този закон са подадени заявления за включване в списъка по § 24, ал.1, се довършват по досегашния ред.

(2) Лицата по ал.1 могат да се впишат в регистъра по чл.15 от Закона за независимите оценители при условията на §24, ал.1 в три­месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на заповедта за включването им в списъка.

§ 30. В Закона за независимите оценители (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 49 от 2010 г.) в чл.6, ал.1 се създават т.8 и 9:

т.8 – ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ  И  ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ;

т.9 – ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  В  ГОРСКИ  ТЕРИТОРИЙ.

Издаване на нови сертификати за тези правоспособности и вписването в Публичния регистър на независимите оценители) ще се издават от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание Закона за независимите оценители.

  • Може да се запознаете по-подробно на: www.ciab-bg.com


October 12, 2010 · ·