Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  НА  ИЗКУСТВОТО


I. Археологически предмети с произход от:

1.Земни и подводни разкопки и открития.

2.Археологически местности;

3.Археологични колекции.

II. Елементи, които са съставначаст от художествени, исторически или религиозни паметници и произхождат от разчленяването им.

III.Акварели, гваш и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякакъв материал.

IV. Други картини и рисунки, изпълнени изцяло на ръка, върху всякакъв материал, с всякакво средство.

V.Мозайки освен тези,които попадат в категория 1 или 2, и рисунки, изпълнени изцяло на ръка, на всякаква основа и от всякакъв материал.

VI.Гравюри, щампи, сериграфии, литографии оригинални клишета и съответните им матрици, както и оригинални афиши.

VII.Оригинални пластични произведения или скулптури и копия, получени по същия начин като оригинала.

VIII.Фотографии, филми и техните негативи.

IX.Първи печатни книги, свитъци и ръкописи,включително географски карти и музикални партитури, отделно или в колекции.

X.Книги, отделно или в колекция.

XI.Отпечатани географски карти.

XII.Архиви, части от тях, от всякакъв вид, независимо от основата.

XIII.a) Колекции и образци от колекции по зоология, ботаника, минералогия, анатомия.

б) Колекции от исторически, палеонтоложки, етнографски или нумизматичен интерес.

XIV.Транспортни средства, представени самостоятелно, детайли и възли от тях.

XV.Други антикварни предмети: играчки, игри; стъклария; бижутерия; мебели и предмети за обзавеждане; оптически, фотографски  или кинематографски апарати; геодезически уреди; предмети на техниката; музикални инструменти; часовници – различни видове и части за тях; изделия от дърво; керамика; художествен текстил килими; тапети; оръжия.

Забележки:

1. Предмети за колекции по категория № 13 са тези, които притежават необходимите качества, за да бъдат приети в дадена колекция, т.е. предметите, които са относително редки, обикновено не се използват според тяхното първоначално предназначение, обект са на специални сделки извън обикновената търговия на подобни използваеми предмети и имат висока стойност.

2. Пощенските картички спадат към категория № 6.

3. Книгите, съдържащи ръкописни анотации, с изключение на посвещенията, се смятат за ръкописи и се причисляват към категория № 9.