Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

НОРМАТИВНА БАЗА

НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ  В  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ДОКУМЕНТИ:

 • Закони

 • Правилници

 • Наредби

 • Инструкции

 • Кодекси

 • Стандарти

 • Документи

 • Справочни

 • Тарифи

 • Други нормативни документи


ОСНОВНИ  ГРУПИ:

 • Поземлени имоти.

 • Гори.

 • Трайни насаждения.

 • Сгради.

 • Недвижими имоти културни ценности.

 • Машини и съоръжения.

 • Търговски предприятия и вземания

 • Финансови активи.

 • Нематериални активи.

 • Произведения на изкуствоно.НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ

 • Закон за арендата.
 • Закон за горите.
 • Закон за държавната собственост.Закон за енергетиката.
 • Закон за енергийната ефективност.
 • Закон за жилищностроителните коопераций.
 • Закон за защитените територий.
 • Закон за кадастъра и имотния регистър.
 • Закон за концесийте.
 • Закон за корпоративното подоходно облагане.
 • Закон за културното наследство.
 • Закон за марките и географските означения.
 • Закон за местните данъци и такси.
 • Закон за наследството.
 • Закон за независимите оценители.
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Закон за общинската собственост.
 • Закон за опазване на земеделските земи.
 • Закон за приватизацията и следприватизационен контрол.
 • Закон за промишления дизайн.
 • Закон за регионалното развитие.
 • Закон за собствеността.
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.
 • Закон за териториално и селищно устройство.
 • Закон за устроиство на земеделските територий.
 • Закон за устройство на територията.
 • Инструкция № 2 за документиране и отчитане на сделките със строежи и строителни услуги при облагането им с ДДС.
 • Класификация на сградите и строителните съоръжения.
 • Наредба № 1 за геозащитна дейност.
 • Наредба № 1 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
 • Наредба № 1 за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене.
 • Наредба № 1 за номенклатурата на видоете строежи.
 • Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.
 • Наредба № 1461 за съдебно – счетоводните и финансово-икономическите експертизи.
 • Наредба № 15 за идентификатори на имотите.
 • Наредба № 15 за кадастъра и имотния регистър.
 • Наредба № 16 за подземни проводи и съоръжения към.
 • Наредба № 16 за сервитутите и ограниченията.
 • Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.
 • Наредба № 16 за управление, стопанисване и ползване на земи и гори от общински поземлен фонд и на гори и земи от общински горски фонд.
 • Наредба № 18 за енергийните характеристики на обектите.
 • Наредба № 2 за воденето и съхранението на имотния регистър.
 • Наредба № 2 за въвеждне в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обеки.
 • Наредба № 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на и съоръжения.
 • Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастрални регистри.
 • Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на стрителство.
 • Наредба № 32 за горски насъждения и декоративни растения.
 • Наредба № 4 за екологическа оцинка на устройствените планове и оценки.
 • Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.
 • Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство.
 • Наредба № 5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
 • Наредба № 5 за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категорий.
 • Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територий и устройствени зони.
 • Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
 • Наредба № 9 за лицензиране на лицата упражняващи строителен надзор.
 • Наредба № Н-4 за реда за водене на регистъра на експирти по закона за културното наследство.
 • Наредба № Н-5 за реда за създаване на научни групи към музейте.
 • Наредба № Н-6 за формиране и управление на музейните фондове.
 • Наредба № Н-9 за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени.
 • Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители.
 • Наредба за базистните пазарни цени на недвижими имоти.
 • Наредба за базистните цени на трайните насаждения.
 • Наредба за извършване на оценка на декларирани движими вещи паметници на културата.
 • Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.
 • Наредба за категоризиране на туристическите обекти.
 • Наредба за концесийте.
 • Наредба за оземляване.
 • Наредба за определяне на базистни цени за изключваните площи и учредяване на право на ползване и сервитут върху гори и земи от Горския фонд.
 • Наредба за определяне на базистни цени на трайни насаждения.
 • Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита.
 • Наредба за промяна предназначението.
 • Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи.
 • Наредба за съществуващите изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
 • Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.
 • Нарезба за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени.
 • Национален план за регионално развитие.
 • Правилник за вписванията.
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост.
 • Правилник за прилагане на закона за концесийте.
 • Правилник за прилагане на закона за общинската собственост.
 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи.
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността на гражданите.
 • Правилник за реда за вписване и водене на регистъра на независимите оценители.
 • Правилник за управлението, реда, и надзора в етажната собственост.
 • Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Тарифа за таксите които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи.