Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

КАМАРА НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

КАМАРА  НА  НЕЗАВИСИМИТЕ  ОЦЕНИТЕЛИ  В  БЪЛГАРИЯ

 • Създадена е Камара на независимите оценители в България / КНОБ /, като юридическо лице, съгласно Закона за независимите оценители / обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год./. КНОБ е професионална организация на оценители на активи, които извършват оценителска дейност на територията на Република България. КНОБ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр.София на 10, 11 и 21 март 2009 год. На Учредителното събрание е приет Устав на Камарата, Кодекс за професионална етика на независимите оценители и са избрани членове и председатели на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата.

 • КНОБ е регистрирана по Закона за независимите оценители на 13 май 2009 год. КНОБ осигурява и регулира упражняването на професията на независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по признаване на професионална квалификация за професията независим оценител по Закона за признаване на професионални квалификации.

 • Органи на КНОБ са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.1. Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател. 2. Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател. 3. Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател. Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание за срок от четири години. Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет. Виж: Независим оценител, Закон за независимите оценители.

Може да се запознаете по-подробно на: www.ciab-bg.com

Виж: ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  НЕЗАВИСИМИТЕ  ОЦЕНИТЕЛИ


НОРМАТИВНА  БАЗА  И  ДОКУМЕНТИ

 • Закон за независимите оценители.

 • Кодекс за професионална етика.

 • Устав на КНОБ.


 • Правила за провеждане на общо събрание.

 • Правилник за прилагане на Устава на КНОБ.

 • Правилник за работата на комисията по професионална етика на КНОБ.

 • Правилник за работата на контролния съвет на КНОБ.

 • Правилник за работата на Общото събрание на КНОБ.

 • Правилник за работата на Управителния съвет на КНОБ.

 • Правилник за реда за вписване и водене на регистъра на независимите оценители.

 • Правилник за устройство и дейността на регионалните колегии на КНОБ.

 • Правилник за финансовата дейност на КНОБ.

 • Програма за дейността на УС на КНОБ.

 • Отчет за дейноста на контролния съвет на КНОБ

 • Отчет за дейноста на управителния съвет на КНОБ

 • Отчет на Комисията по професионална етика на КНОБ

 • Правила за отчет на независимите оценители съгласно ЗНО.

 • Регистър на независимите оценители в КНОБ.


 • Щатно разписание на КНОБ.

 • Финансов отчет на КНОБ

 • Бюджет на КНОБ.


 • Методика за определяне на себестойността на оценителските услуги.

 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за независимите оценители.

 • Процедура за полагане на изпит за придобиване на правоспособност.