Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior


ЗАСТРАХОВКИ ЗА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ

Съгласно закона за независимите оценители, всички практикуващи независими оценители на активи в Република България са задължени всяка година да се застраховат за професионална отговорност.

Застраховка професионална отговорност покрива отговорността на правоспособен независим оценител на активи, като физическо лице или дружество на оценител във връзка с имуществени вреди, настъпили в срока на застраховката и представляващи пряка и непосредствена последица от действията на оценителя.

Застраховката покрива отговорността на оценителя, когато тя е възникнала във връзка с извършването на оценки на активи, за които оценителят има правоспособност съгласно Закона за независимите оценители.

Обект на застраховката може да бъде както цялостната дейност на оценителя за срока на застраховката, така и конкретен договор за възлагане на оценка.

Застраховка професионална отговорност на оценител включва:

1. Името на застрахования оценител, като физическо лице или дружество на независим оценител, в което участва правоспособен независим оценител.

2. Имената на всички оценители работещи в дружество на независим оценител, ако застраховката се сключва от името на юридическо лице.

3. Всички документи за правоспособност, за всички оценявани активи, а за дружества се описват документите за правоспособност за всеки оценител.

4. Описват се активите оценявани от дружество на независим оценител, съгласно документ за правоспособност на дружеството титуляр на застраховката.

5. Лимитите на застрахователна премия, като се посочва максимална сума за еднократна щета и обща сума за една година. Сумите зависят от оценяваните активи, в зависимост от броя на оценените обекти, обща сума на оценените активи за една година, като за база могат да се ползват данните от предходни години.

6. Лимити за правни разходи, които са процент от основните лимити.

7. Други данни в зависимост от изискванията на застрахователя.


  • Може да се запознаете по-подробно на: www.ciab-bg.com

Виж: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ  КОМПАНИИ  В  СТРАНАТА

December 13, 2010 · ·