Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior


НОВА НАРЕДБА ЗА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

НОВИ СТАНДАРТИ ЗА ПАЗАРНА И НОРМАТИВНА ЦЕНА

НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Министерският съвет на Република България прие постановление за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии.

Основните мотиви за изготвяне на наредбата са свързани главно с промените в Закона за горите (ДВ. бр.19 от 8 март 2011 г.) и развитието на оценителската дейност в горите, свързана с изискванията на европейски директиви и стандарти за оценяване.

С Наредбата се въвеждат понятията поземлен имот в горска територия и цена на поземлен имот в горска територия. Посочват се различните видове случаи, при които се определят цени по реда на проекта на наредба.

За поземлените имоти в горски територии според наредбата може да бъдат определяни пазарна и нормативна цена.

Пазарна цена на поземлен имот в горска територия е паричния израз на осреднените цени от сделки с поземлени имоти в горски територии от различни видове възмездни разпоредителни сделки, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Тя се определя от оценителят като средна от цените на пазарни аналози по метода на сравнимите продажби. В случаите, в които не може да се определи пазарна цена поради липса на информация, може да се използват пазарните цени за поземлените имоти в горски територии за населеното място, в което попада имота.

Предвидено е ИАГ да създава база данни от събрана информация, която ежегодно ще издава и публикува в сайта си под формата на бюлетин. Нормативните цени на поземлените имоти в горски територии се изготвят по методология за определяне на базисни цени действаща в досегашната Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд с няколко корекции и уточнения. При оценка на земята отпада коефициентът за местоположение. При оценка на насажденията се въвежда метод за опростена стойностна оценка чрез парични таблици за единични дървета или цели насаждения. Актуализирани са цените на дървесината, разходите за сеч, първична обработка и извоз на дървесината. Разходите за създаване на насаждения в Приложение №14, корекционните коефициенти на зоните за защита от урбанизация в Приложение № 22 и пазарният множител според категорията на населеното място в Приложение № 23 запазват стойностите си от 2010 г.

Механизмът на ценообразуване е запазен по досегашния ред. Цените при промяна на предназначението, при замяна, когато попадат в зони за особена защита от урбанизация, правото на ползване, сервитути, правото на строеж се определят въз основа на нормативната цена.

При определянето на цени при продажба, уедряване, апортни вноски, издаване на актове за държавна собственост, делба, стойностите на обезщетенията при отчуждаване на поземлени имоти в горски територии, при замяна когато имотите не попадат в зони за особена защита от урбанизация и други случаи, за които нормативен акт изисква оценка на имота се изчисляват две цени – пазарна и нормативна, като се приема по-високата стойност.

Въведен е различен начин на ценообразуване при срочните и безсрочните сервитути. Цените за учредяване на срочно право на сервитут и ползване върху поземлени имоти в горски територии са намалени за срок от 10 години.

Въвежда се механизъм за определяне на застрахователна и ипотечна стойност на поземлени имоти в горски територии.

Изяснен е статутът и начинът на придобиване на правоспособност на независим оценител на поземлени имоти в горски територии.

Изяснен е начинът на изготвяне и докладване на оценките. В докладите за оценка е регламентирано да се посочва задължително цената на имота, в т.ч.: пазарната и нормативната, както и цената, за която се извършва оценката. При невъзможност да се определи пазарна цена това изрично се записва.

В приложенията към проекта на наредбата са включени разпоредби относно събирането и актуализирането на необходимата информация, в т. ч: пазарна, разходи за дейности, цени на дървесина и т.н. и осигуряване на публичен достъп до нея. Разписани са и задължения за контрол и подготовка на оценители.

November 26, 2011 · ·