Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  УРБАНИЗИРАНИ  ТЕРИТОРИИ

 • Жилищни
 • Обществени
 • Обслужващи
 • Производствени
 • Складови
 • Курортни
 • Вилни
 • Спортни и развлекателни
 • Озеленени площи и връзки
 • Урбанизирани територии за природозащита
 • Територии за декоративни водни системи
 • Територии за движение и транспорт
 • Територии за техническа инфраструктура
 • Територии за специални обекти
 • Други урбанизирани територии
 • Урегулирани поземлени имоти
 • Имоти с право на строеж, надстрояване и пристрояване.
 • Индустриални имоти в проект и строеж.
 • Идеални части от терени при делба, замяна и др.

ЗЕМЕДЕЛСКИ  ТЕРИТОРИИ

А. Обработваеми земеделски територии

 • Ниви
 • Овощни градини
 • Зеленчукови градини
 • Лозя
 • Ливади

Б. Необработваеми земеделски територии

 • Пасища
 • Скатови
 • Дерета
 • Оврази
 • Други необработваеми земеделски територии

ЗАЩИТЕНИ  ТЕРИТОРИИ

А. За природозащита

 • Природни резервати
 • Национални паркове

 • Природни забележителности
 • Поддържани резервати
 • Природни паркове
 • Защитени местности
 • Буферни зони
 • Плажове
 • Дюни
 • Водоизточници със санитарно охранителните им зони
 • Водни площи
 • Влажни зони
 • Защитени крайбрежни ивици

Б. За опазване на обектите на културно – историческото наследство

 • Археологически резервати
 • Отделни квартали и поземлени имоти в населени места с културноисторическо, етнографско или архитектурно значение

www.natura2000bg.org

http://eea.government.bg/zpo

НАРУШЕНИ  ТЕРИТОРИИ

 • Кариери
 • Рудници
 • Насипища
 • Хвостохранилища
 • Депа за отпадъци
 • Свлачища
 • Срутища
 • Други нарушени територии

ВОДНИ  ТЕРИТОРИИ

ТРАНСПОРТНИ  ТЕРИТОРИИ