Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОРГАНИЗАЦИИ

БЪЛГАРСКИ  ОРГАНИЗАЦИИ

 • Асоциация на банките – www.abanksb.bg

 • Асоциация на застрахователите – www.abz.bg

 • Асоциация на земеделските производители – www.azpb.org

 • Асоциация на месопреработавателите – www.amb.amb99.com

 • Асоциация на млекопреработвателите – www.milkbg.org

 • Българска агенция за експортно застраховане – www.baez-bg.com

 • Българска асоциация на агенциите за рег. развитие – www.barda.bg

 • Българска асоциация на вещите лица и експертите – www.expert-bg.com

 • Българска асоциация по водите – www.bwa-bg.com

 • Българска стопанска камара – www.bia-bg.co

 • Българска търговско промишлена палата – www.bcci.bg

 • Българска фондова борса – www.bse-sofia.bg

 • Камара на архитектите в България – www.kab.bg

 • Камара на дървообработващата промишленост – www.timberchamber.com

 • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – www.kiip.bg

 • Камара на инженерите по геодезия – www.kig-bg.org

 • Камара на независимите оценители в България – www.ciab-bg.com

 • Камара на строителите в България – www.ksb.bg

 • Камара на частните съдебни изпълнители – www.bcpea.org

 • Лозаро-винарска камара – www.bulgarianwines.org

 • Национална асоциация на зърнопроизводителите – www.grain.bg

 • Съюз на лесовъдите в България – www.bulprofor.org

 • Съюз на животновъдите в България – www.jivotnovadi.com

 • Съюзът на българските художници – www.sbhart.com

 • Хотелиерска и ресторантьорска асоциация – www.bhra-bg.org