Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ

ДЪРЖАВНИ  ИНСТИТУЦИИ


  • Български институт по стандартизация – www.bds-bg.org

  • Дирекция за Национален Строителен Контрол – www.dnsk.mrrb.government.bg

  • Държавен фонд земеделие – www.dfz.bg

  • Kадастър и Имотен Регистър на България – www.icadastre.bg

  • Национален статистически институт – www.nsi.bg

  • Национална Агенция по Приходи – www.nap.bg

  • Патентно ведомство на Република България – www.bpo.bg