Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

НОВИНИ

НОВА НАРЕДБА ЗА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

НОВИ СТАНДАРТИ ЗА ПАЗАРНА И НОРМАТИВНА ЦЕНА
НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Министерският съвет на Република България прие постановление за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в [...]

ЗАСТРАХОВКИ ЗА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ

Съгласно закона за независимите оценители, всички практикуващи независими оценители на активи в Република България са задължени всяка година да се застраховат за професионална отговорност.
Застраховка професионална отговорност покрива отговорността на правоспособен [...]

НОВИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ

Приет е нов ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи публикуван в Държавен вестник бр. 62 от 10.08.2010 год.
Преходните и заключителни разпоредби на [...]

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

Създадена е Камара на независимите оценители в България / КНОБ /, като юридическо лице, съгласно Закона за независимите оценители / обнародван в ДВ бр. 98 от 14.11.2008 год., в сила [...]