Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ТЪРГОВСКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  И  ВЗЕМАНИЯ


 • Оценки на активите на предприятия

 • Актуализация на активите на предприятия

 • Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи

 • Оценки на публични компании по искане на акционери

 • Финансови оценки на инвестиционни кредити

 • Оценки за сливания и поглъщания на предприятия

 • Преструктуриране на предприятия

 • Създаване на смесени предприятия

 • Увеличаване на уставния капитал на фирми

 • Ликвидационни оценки на фирми в несъстоятелност

 • Експертни оценки на компании за целите данъчното облагане

 • Оценки на ефективността на инвестиционни проекти

 • Оценки на компании за целите на застраховането

 • Вземания от свързани предприятия и клиенти

 • Вземания по предоставени търговски заеми

 • Предоставени аванси на доставчици

 • Оценки на промишлени и търговски компании

 • Оценки на активи при несъстоятелност и ликвидация

 • Съдебни и присъдени вземания

 • Данъци за въстановяване

 • Търговски, краткосрочни и други вземания