Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

СГРАДИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  СГРАДИ

 • Оценки на сгради в строеж и експлоатация

 • Оценки на идеални части от сгради и обекти в сгради

 • Определяне на пазарна стойност на право на строеж

 • Оценки на идеални части от недвижими имоти

 • Оценки на енергийните характеристики на сгради

 • Оценки на сгради отговарящи на LEED сертификати

 • Идеални части от сгради и обекти в сгради

Жилищни сгради:

 • Апартаменти

 • Бунгала

 • Вили

 • Жилищни сгради

 • Къщи

 • Сглобяеми къщи

 • Други жилищни сгради


Нежилищни сгради:

 • Автогари

 • Административни сгради

 • Аерогари

 • Ателиета

 • Бензиностанций

 • Библиотеки

 • Болници и други лечебни заведении

 • Газостанций

 • Гаражи

 • Други нежилищни сгради

 • ЖП гари

 • Заведения за хранене

 • Магазини

 • Музеи

 • Обслужващи сгради

 • Обществени сгради

 • Офиси

 • Производствени сгради

 • Промишлени обекти

 • Резервоари и силози

 • Ресторанти

 • Сгради за краткосрочно пребиваване

 • Сгради за учебни и научни цели

 • Сгради с култово и религиозно предназначение

 • Селскостопански постройки

 • Селскостопански сгради

 • Складове

 • Спомагателни сгради

 • Спортни сгради

 • Транспортни сгради

 • Търговски сгради

 • Халета

 • Хотели

 • Цехове

СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Транспортна инфраструктура

 • Инженерни технически съоръжения за прехвърляне

 • Магистрали

 • Мостове

 • Отводнителни системи

 • Пристанеща и водни пътища

 • Пътища

 • Пътни мрежи

 • Релсови пътища

 • Релсови пътища на градски транспорт

 • Други релсови пътища

 • Самолетни писти

 • Тунели

 • Улични мрежи

 • Хидромелиоративни съоръжения за напояване

 • Хидртехнически съоръжения

 • Язовири

Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линий:

 • Локални водопроводни мрежи

 • Локални газопроводни мрежи

 • Локални далекосъобщителни мрежи

 • Локални електрически мрежи

 • Локални кабелни мрежи

 • Локални канализационни мрежи

 • Локални топлофикационни мрежи

 • Локални тръбопроводи

 • Магистрални водопроводи

 • Магистрални далекосъобщителни линии

 • Магистрални електропроводи

 • Магистрални нефтопроводи и газопроводи

 • Магистрални тръбопроводи

Строително съоръжение с производствено предназначение:

 • Електроцентрали

 • Строителни съоръжения за добивнана промишленост

 • Строителни съоръжения за нефтопреработващата промишленост

 • Строителни съоръжения за химическата промишленост

 • Строителни съоръжения с производствено предназначение

Други строителни съоръжения

 • Съоръжения за спорт и развлечение

 • Спортни терени

 • Други спортни съоръжения