Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ФИНАНСОВИ АКТИВИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ФИНАНСОВИ  АКТИВИ


ОЦЕНКИ  НА  ОБЛИГАЦИИ

Държавни ценни книжа

 • Спестовни облигации

 • Съкровищни полици

 • Съкровищни бонове

 • Съкровищни облигации

Общински ценни книжа

 • Общооблигационни задължения

 • Приходни облигации

Корпоративни ценни книжа

 • Доходни корпоративни облигации

 • Конвертируеми облигации

ОЦЕНКИ  НА  АКЦИИ

 • Привилегировани акции – на приносител и поименни

 • Акции удостоверяващи право на глас- на приносител и поименни

 • Свидетелства за дялови участия

 • Ипотечни свидетелства


Дялови участия в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия.


Финансови активи държани за търгуване


Деривати

 • Стандартизирани деривати

 • Фючърсни договори


Нестандартизирани деривати / Извънборсови /

 • Валутни деривати

 • Лихвени деривати

 • Деривати върху капиталови инструменти

 • Стокови деривати

 • Кредитни деривати


 • Капиталови инструменти

 • Дългови инструменти

 • Факторинг споразумения

 • Производни финансови инструменти

 • Непроизводни финансови инструменти

 • Парични финансови инструменти

 • Финансови активи, държани за търгуване

 • Финансови активи, обявени за продажба