Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА

ПРАВА  НА  ИНТЕЛЕКТУАЛНА  И  ИНДУСТРИАЛНА  СОБСТВЕНОСТ


I. Авторски права

 • Литературни творби

 • Художествени творби

 • Научни творби

 • Преводи

 • Преработки

 • Аранжименти

 • Колективни произведения

 • Съставни произведения

 • Библиографии и бази данни

 • Каталози , книги , речници и други

 • Други фактически отношения


II. Интелектуалната собственост и сродните и права

 • Изпълнения на артисти.

 • Звукозаписи.

 • Радио предавания.

 • Телевизионни предавания.

 • Издателски права.

 • Филми и други аудио-визуални произведения

 • Сценични произведения

 • Проекти , снимки , планове , карти , схеми и др.

 • Фотографски произведения

 • Компютърни програми

 • Други фактически отношения

III. Индустриална собственост

Изобретения във всички области на човешката дейност


 • Научни открития

 • Новаторски уеб разработки

 • Промишлен дизайн

 • Търговски марки

 • Фирмени и други имена

 • Означения

 • Наименования за произход

 • Ноу-хау

 • Патенти

 • Секретни методи и процеси

 • Лицензи

 • Лицензиран софтуер

 • Технически бази данни

 • Чертежи, модели и формули

 • Договори за франчайзинг

 • Договори за концесия

 • Лицензионни договори

 • Лиценз за истрибуторски права

 • Лиценз за експлоатация на природни богатства

 • Нови софтуерни приложения

 • Други фактически отношения

 • Всички права, произтичащи в резултат на интелектуална дейност, в индустриалната , научната , литературната и художес твената области

 • Портал за интелектуална собственост – www.ipbulgaria.bg