Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

СЕРТИФИКАТИ

ДОКУМЕНТИ  ЗА  ОЦЕНИТЕЛСКА  ПРАВОСПОСОБНОСТ


“ЕКСИОР” ЕООД притежава сертификат рег. № 901 400 058

издаден от Камарата на независимите оценители в България

за оценка на земеделски земи и трайни насаждения,

недвижими имоти,  машини и съоръжения,

търговски предприятия и вземания.


  • Сертификат за оценка на Земеделски земи и трайни насаждения.

  • Сертификат за оценка на Поземлени имоти в горски територии.

  • Сертификат за оценка на Недвижими имоти.

  • Сертификат за оценка на Недвижими имоти културни ценности.

  • Сертификат за оценка на Машини и съоръжения.

  • Сертификат за оценка на Интелектуална собственост.

  • Сертификат за оценка на Търговски предприятия и вземания.

  • Сертификат за оценка на Финансови активи и институции.

  • Сертификат за оценка на Произведения на изкуството.

*** Всички документи за оценителска правоспособност са валидни

за оценки на активи само с дата, подпис и печат на оценителя и

пълно описание на оценяваните активи.