Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ТАРИФА

ТАРИФА  ЗА  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ


Себестойността на оценителските услуги включва всички разходи, необходими за изготвяне на оценка на активи, в зависимост от:

  • Вида на оценяваните активи.

  • Местонахождение на активите.

  • Налична документация.

  • Ограничителни условия.

  • Срок за изпълнение.

  • Други фактори.

МЕТОДИКА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  МИНИМАЛНАТА  СЕБЕСТОЙНОСТ  НА  ОЦЕНИТЕЛСКИТЕ  УСЛУГИ


Себестойността на оценителските услуги включва всички разходи, необходими за изготвяне на оценка, съответстваща на стандартите на оценяване.

Методиката дава възможност за определяне на ценови прагове (критичен минимум), под който се работи на планирана загуба.

С ползването на методиката се създават условия за заплащане на оценителските услуги в съответствие със съдържанието и характера на извършваната работа, съгласно Кодекса за професионална етика. В резултат на това се създадат условия за поддържане на високо равнище на оценителската професия. Методиката определя минималната себестойност на оценителските услуги, извършвани от всички независими оценители, извършващи дейността за собствена сметка.

За обективно и справедливо определяне на минималната себестойност на оценителските услуги, методиката възприема правни норми от българското законодателство, относими към оценителската дейност.

Методиката определя минималната себестойност на оценителските услуги, извършвани от всички независими оценители в страната.

*  минимална часова ставка на оценителските услуги за час.

*  необходимоприсъщи разходи, съгласно данъчното законодателство.

Себестойността на оценителските услуги е съобразена с количеството и качеството на вложения труд, със срока за изготвяне на оценките, с необходимо присъщите и командировъчните разходи, съгласно данъчното законодателство.


Себестойността на оценителските услуги се определя по формулата:

С = ( Чс х ( Нв + Пв + Кр ) х Кб х Кс ) / 0,75, лв. / където:

С – себестойност на хонорара за оценка на активи;

Чс – часова ставка – 30 лв. / ч.


Нв – норма време в часове за изготвяне на оценка, включваща:

1. Приемане на възлагането

2. Запознаване с първичната информация

3. Оглед на оценяваните активи

4. Пътуване до оценяваните активи

5. Престой – командировъчни разходи

6. Изготвяне на оценката

7. Проверка и редактиране на доклад за оценка

8. Предаване на оценката на възложителя

9. Коментар на оценката пред възложителя


Пв – пропътувано време до оценяваните активи / време за път извън седалището на оценителя в часове /.

Тп – добавъчен коефициент за престой.

Кр – командировъчни разходи, съгласно нормативната уредба.

Кб – коефициент за срочност – бърза услуга при срок, по-малък от обичайния.

Кс – коефициент за сложност при недостатъчна първична информация, неизяснен правен статут и др.

Кбк – понижаващ коефициент при възлагане на оценка без конкурс.