Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

РЕЧНИК

ОСНОВНИ  ТЕРМИНИ  В  ОЦЕНЯВАНЕТО  НА  АКТИВИ


ОСНОВНИ  ТЕМИ  В  РЕЧНИКА:

 • Стандарти

 • Поземлени имоти

 • Гори

 • Трайни насаждения

 • Сгради

 • Недвижими имоти културни ценности

 • Машини и съоръжения

 • Търговски предприятия и вземания

 • Финансови активи

 • Нематериални активи

 • Произведения на изкуствоно


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Стандарти

 • Контролни органи

 • Стандарти

 • Подходи

 • Методи

 • Формули

 • Документи

 • Формуляри

 • Терминология

 • Списъци, таблици и др.

2. Поземлени имоти

 • Земеделски земи

 • Урегулирани имоти

 • Горски територии

 • Защитени територии

 • Нарушени територии

 • Водни територии

 • Транспортни територии

 • Кадастър и градоустройство

 • Устройство на територията

3. Гори.

 • Защитни гори

 • Рекреационни гори

 • Иглолистни гори

 • Широколистни гори

 • Естествени горски екосистеми

 • Искуствено създадени гори

 • Горски поляни

 • Горски земи заети от храсти

 • Скалисти горски територии

4. Трайни насаждения

 • Контролни органи

 • Стандарти

 • Овощни култури и овощни маточни насаждения

 • Плодоволечебни растения, хмел, черници, маточни и др.

 • Южни култури и маточни насаждения

 • Лозя, асми и лозови маточници

 • Розови, лавандулови и шипкови насаждения

 • Декоративна растителност

 • Многогодишни треви и тревни насажедния

5. Сгради и недвижими имоти културни ценности

 • Контролни органи

 • Стандарти

 • Документи и формуляри

 • Архитектура

 • Проектиране

 • Технологии

 • Материали

 • Строителство

 • Списъци, таблици и др.

6. Машини и съоръжения

 • Контролни органи

 • Стандарти

 • Документи и формуляри

 • Транспортни средства

 • Плавателни съдове

 • Летателни апарати

 • Двигатели с вътрешно горене

 • Подемно – транспортни машини

 • Списъци, таблици и др.

7. Търговски предприятия и вземания

 • Контролни органи

 • Стандарти

 • Подходи

 • Методи

 • Формули

 • Документи

 • Формуляри

 • Терминология

 • Списъци, таблици и др.

8. Финансови активи

 • Банкноти

 • Монети

 • Текущите сметки в банките

 • Спестовни сметки

 • Депозитни сметки

 • Облигации

 • Акции

 • Дялови участия

 • Капиталови инструменти

9. Нематериални активи

 • Контролни органи

 • Стандарти

 • Документи и формуляри

 • Авторски права

 • Интелектуалната собственост

 • Индустриална собственост

 • Формуляри

 • Списъци, таблици и др.

10. Произведения на изкуствоно

 • Археологически предмети

 • Паметници

 • Картини и рисунки

 • Мозайки

 • Гравюри

 • Пластични произведения

 • Фотографии

 • Книги

 • Географски карти

 • Транспортни средства

 • Антикварни предмети