Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОЦЕНКИ

ДОКЛАДИ  И  ДОКУМЕНТИ  ЗА  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ

ОБЩИ  УСЛОВИЯ ЗА  ИЗГОТВЯНЕ  НА  ОЦЕНКА  НА  АКТИВИ:

 • Срока за изготвяне на оценка на активи е в работни дни и започва да тече от датата /следващ работен ден/ на предоставяне на оценителя / изпълнителя на цялата необходима документация на Български език за оценяваните активи.

 • Срока за изготвяне на оценка на активи е в работни дни и започва да тече от датата / следващ работен ден / след осигуряване на достъп на оценителите до оценяваните активи от възложителя или негов представител и извършване на оглед на всеки отделен актив или група активи, ако същите са свързани.

 • Оглед на активите може да се извърши след предоставяне на цялата необходима документация за всеки оценяван актив чрез приемо-предавателен протокол подписан от възложител и изпълнител / оценител /.

 • Огледа на всеки отделен оценяван актив може да е с продължителност определена от изпълнителя / оценителя / в зависимост от обема работа, сложността, спецификата на активите и други фактори възникнали в процеса на оценяване, както и други независещи от изпълнителя.

 • При необходимост по преценка на изпълнителя / оценителя / се изготвя двустранен протокол за извършен от оценителя оглед на оценяваните активи в присъствието на възложителя или негов представител, който протокол за оглед се подписва от възложител и изпълнител / оценител /.

 • При установяване в процеса на оценяване на получена непълна, нечетлива и неактуална правна, техническа, финансова и друга документация, изготвянето на оценката се прекратява до получаването на нови документи на Български език чрез определените за кореспонденция канали.

 • При установяване в процеса на оценяване на активи с неясен произход оценката се прекратява до изясняване на собствеността и др. на оценяваните активи.

 • Цената за изготвяне на оценка на активи се заплаща авансово в брой или по банкова сметка на оценителя в срок до три работни дни / или определен, в договор или друг документ между страните – възложител и изпълнител / от датата на възлагане на оценка на активи.

 • Кореспонденцията между Възложител и Изпълнител на оценката е на Български език и се осъществява чрез пощенска служба /куриер/ и/или електронна поща на Възложителя и Изпълнителя.

 • Стойността на услугата включва: анализ на получената документация, разходи за пътни и престои / ако активите се намират извън населеното място на оценителя / до местоположението на оценяваните активи, извършване на оглед, заснемане и опис на оценяваните активи, други разходи възникнали в процеса на оценяване, анализ на състоянието на оценяваните активи и пазара на същите, анализ на получените резултати, изготвяне и предаване на оценителски доклад и съпътстващите документи.

 • Стойността на услугата не включва пътни и други разходи до местоположението /централа, офис, представителство и др./ на възложителя на оценката, собственика на оценяваните активи и други трети страни / лица / свързани с действия, документи и други с оценяваните активи и оценката.

 • При настъпване на обстоятелства / допълнителни огледи на активи, анализ на допълнителна информация и др. /, водещи до възникване на по-големи разходи от обичайните за изпълнителя / оценителя /, възложителя е съгласен и приема да заплати допълнително възнаграждение на изпълнителя / оценителя / в срок преди изготвяне и предаване на оценката.

 • Доклада за оценка на активи се предава на възложителя след заплащане от възложителя на изпълнителя / оценителя / на всички такси и други допълнителни разходи за оценка на активи.

 • При определяне таксата за оценка на самостоятелни обекти в сгради, като: търговски /магазини, заведения/, административни /офиси/, жилищни /апартаменти, къщи/, ателиета, гаражи, промишлени, складови и други, е от значение местоположението на обектите, като стойността на услугата зависи от това дали обектите се намират в една или в различни сгради и поземлени имоти.