Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ  И  ФОРМУЛЯРИ ЗА  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ


1. ДОКУМЕНТИ  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОЦЕНКА

 • Тарифа за таксите за оценки на активи

 • Оферта за изготвяне на оценка на активи

 • Договор за възлагане на оценка на активи

 • Документи за оценителска правоспособност

 • Декларация за независимост и квалифицираност

 • Възлагателно писмо за изготвяне на оценка на активи

 • Общи условия към оферта / възлагателно писмо за оценка на активи

 • Анекс към договор за възлагане на оценка на активи

 • Приложения към договор за възлагане на оценка на активи

 • Съгласие за дължимо допълнително възнаграждение

 • Документи необходими за изготвяне на оценки на активи:

 1. Списък с документи за оценка на земеделски земи

 2. Списък с документи за оценка на трайни насаждения

 3. Списък с документи за оценка на гори

 4. Списък с документи за оценка на сгради и обекти в сгради

 5. Списък с документи за оценка на машини и съоръжения

 6. Списък с документи за оценка на предприятия и вземания

 7. Списък с документи за оценка на финансови активи

 8. Списък с документи за оценка на паметници на културата

 9. Списък с документи за оценка на нематериални активи

 10. Друга правна, техническа и финансова информация

 • Структура на доклад за оценка на активи

 • Протокол за извършен оглед на активи

 • Доклад за оценка на активи

 • Допълнение към доклад оценка на активи

 • Доклад за актуализация на оценка на активи

 • Протокол за предаване на оценителски доклад

 • Списък на банкови сметки на изпълнителя / оценителя

 • Формуляр с данни за издаване на проформа-фактура / фактура