Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СТАНДАРТИ  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ  НА  АКТИВИ

Експертните оценки на активи се изготвят според Българското законодателство и утвърдените международни и европейски стандарти за оценяване на активи.

Определянето на крайната пазарна стойност се основава на различни подходи и методи на оценяване. Определянето на стандарта е в зависимост от предназначението на експертната оценка. При извършването на оценката се изхожда от концепцията за определяне на справедлива пазарна цена като “Стандарт” на стойността.

Оценяването на активи включва следните етапи:

 • Възлагане на оценка на активи.

 • Получаване на документацията свързана с оценяваните активи.Събиране и обработване на допълнителна документация.

 • Преглед и проверка на получената документация.

 • Анализ на информацията вързана с оценяваните активи.

 • Оглед и заснемане на оценяваните активи.

 • Замерване и опис на активите.

 • Анализ на състоянието на оценяваните активи.

 • Анализ на пазара на оценяваните активи.

 • Определяне на пазарните стойности на активите.

 • Обобщение на получените резултати.

 • Изготвяне на доклад за оценка на активи.

 • Предаване на оценителски доклад за оценка на активи.

По време на работния процес екипът от оценители спазва абсолютна конфиденциалност и не разкрива информация, получена в резултат на изготвената експертна оценка.

 • Международни стандарти за оценяване – www.ivsc.org

 • Европейски стандарти за оценяване – www.tegova.org