Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ПОДХОДИ

ПОДХОДИ  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ  НА  АКТИВИ

I.Подход на активите / разходен /:

Подхода на активите е принципен начин / подход / за извеждане на индикативна стойност, използвойки икономическия принцип, че купувач на би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна полезност, независимо дали чрез покупка или изграждане. За определяне на стойността на един актив чрез прилагане на подхода на базата на активите се използват един или повече методи, основаващи се на стойността на разходите за създаване на актива.


II.Подход на доходите / приходен /:

Приходния подход е принципен начин / подход / за извеждане на индикативна стойност, като привежда бъдещите парични потоци към единна текуща капиталова стойност. За определяне на стойността на един актив чрез прилагане на приходен подход се използват един или повече методи, основаващи се на очакваните бъдещи приходи от оценявания актив. Стойността на актива се определя въз основа на преобразуване на очакваните бъдещи приходи от актива.


III.Пазарен подход / сравнителен /:

Пазарния подход е принципен начин / подход / за извеждане на индикативна стойност, като сравнява актива предмет на оценката с идентични или сходни активи, за които е налична офертна или друга общодостъпна информация информация.  За определяне на стойността на един актив чрез прилагане на пазарен подход се използват един или повече методи, основаващи се на стойноста на активи аналогични на оценявания актив.

  • Международни стандарти за оценяване – www.ivsc.org

  • Европейски стандарти за оценяване – www.tegova.org