Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

МЕТОДИ

МЕТОДИ  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ  НА  АКТИВИ


 • Метод за амортизация на активи.

 • Метод за оценка на валутни форуърдни договори.

 • Метод за оценка на фючърсни договори с базов актив.

 • Метод на базистните пазарни цени.

 • Метод на вещната стойност.

 • Метод на дивидентния капацитет.

 • Метод на директните пазарни данни.

 • Метод на дисконтиране на бъдещите доходи.

 • Метод на дисконтиране на парични потоци.

 • Метод на ефективната лихва.

 • Метод на инвестиционната стойност.

 • Метод на капитализиране на бъдещите доходи.

 • Метод на капитализиране на бъдещите парични приходи.

 • Метод на категорийте на Волфганг Негели.

 • Метод на конкретно определена цена по доставени партиди.

 • Метод на корегираната счетоводна стойност.

 • Метод на ликвидационната стойност.

 • Метод на множителя на брутния наем.

 • Метод на остатъчната стойност.

 • Метод на пазарните аналози.

 • Метод на пазарните цени.

 • Метод на печалбата.

 • Метод на последна входяща, първа изходяща цена.

 • Метод на предприемача.

 • Метод на препродажната цена.

 • Метод на първа входяща, първа изходяща цена.

 • Метод на разделяне на печалбата.

 • Метод на разпределената печалба.

 • Метод на разработка и развитие.

 • Метод на разходите и приходите.

 • Метод на свръхпечалба.

 • Метод на скритата стойност.

 • Метод на снижаващият се остатък.

 • Метод на сравними норми на печалба.

 • Метод на сравнимите независими цени.

 • Метод на сравнимите неконтролирани цени.

 • Метод на сравнителните продажби.

 • Метод на средна претеглена цена за отчетния период.

 • Метод на строителната стойност.

 • Метод на счетоводната стойност.

 • Метод на транзакционната нетна печалба.

 • Метод на увеличената стойност.

 • Метод разходи плюс.