Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ЕКСПЕРТНИ  ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛУГИ


 • Определяне на идеални части от имоти и сгради.

 • Определяне на реални части от имоти и сгради.

 • Определяне на граници и площи на недвижими имоти.

 • Експертни оценки на право на строеж и сервитути.

 • Замерване на граници на поземлени имоти и сгради.

 • Изготвяне на количествено – стойностни сметки / КСС /.

 • Технически становища за площообразуване на сгради.

 • Таблици за определяне на идеални части от поземлени имоти.

 • Таблици за определяне на застроени площи на сгради.

 • Таблици за определяне на идеални части от сгради.


 • Таблици за определяне на строителна стойност / КСС / на строежи.

 • Становища за вложените средства по изграждането на обекти.

 • Определяне на техникоикономически показатели на сгради.

 • Доклади за вложени средства / СМР / за изграждане на обекти.

 • Констативни протоколи за извършено строителство.

 • Доклади и протоколи за степен на завършеност на сгради.


 • Процедури за делби на поземлени имоти и сгради.

 • Процедури за промяна статута на земеделски земи.

 • Процедури за смяна на статута на обекти в сгради.