Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ИНВЕСТИЦИОННИ  ПРОЕКТИ


 • Експертни оценки на инвестиционни проекти.

 • Предварителни финансови анализи на проекти.

 • Изготвяне на финансови анализи за инвестиционни кредити.

 • Оценки на ефективността на инвестиционни проекти.

 • Оценки на техническото съответствие на проекти.

 • Оценки на инвестиционни програми на компаний.

 • Оценки на съответствието на документацията към проекти.

 • Икономически оценки на ефективността на проекти.

 • Определяне на инвестиционните разходи за бъдещи проекти.

 • Финансово-икономическа оценка на инвестиционен проект.

 • Европейски методи за оценки на инвестиционен проект.

 • Сертифициран евроексперт по оценки на проекти.

 • Изготвяне на количествено – стойностни сметки за проекти.

 • Технически доклади за площообразуване на сгради.

 • Инвеститорски контрол на строителни обекти.

 • Оценки на енергийните характеристики на сгради.

 • Оценки на идеални части от поземлени имоти и сгради.

 • Оценки на право на строеж от недвижими имоти.

 • Оценки на сгради отговарящи на LEED сертификати.

 • Оценки на проекти за екологично строителство.

 • Оценки на проекти за възобновяеми енергийни източници.

 • Оценки на имоти за генериране на доходи и прираст на капитал.

 • Оценки на имоти, държани за бъдещо разработване.

 • Оценки на имоти, който са в процес на разработване.