Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОБЩИНСКИ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ДЪРЖАВНИ  И  ОБЩИНСКИ  АКТИВИ


 • Оценки за продажба на имоти общинска и държавна собственост.

 • Оценки за определяне на наеми на публични имоти.

 • Експертни оценки на имоти за търг и концесия.

 • Делба на съсобствени с държавни и общински имоти.

 • Оценки за замяна на частни с държавни и общински активи.

 • Изкупуване на възстановени земи на граждани и фирми.

 • Изкупуване правото на собственост върху общински земи.

 • Експертизи на отстъпено право на строеж върху общинска земя.

 • Отчуждаване на имоти за инфраструктурни проекти.

 • Определяне на граници и обезщетение за сервитути.

 • Оценки на право на строеж, надстрояване и пристрояване.

 • Съвместни инвестиционни проекти на общински и частни фирми.

 • Предоставяне на вещи права върху общински и държавни активи.

 • Съдебни експертизи за възстановяване, преобразуване и реституция.

 • Оценяване на национални и регионални програми за развитие.

 • Отчуждаване на имоти за държавни и общински проекти.

 • Експертни оценки на имоти по съдебни дела и процедури.

 • Учредяване на вещо право на ползване върху общинска собственост.

 • Застрахователни оценки на държавни и общински активи.

 • Учредяване на право на преминаване през чужд имот.

 • Право на прокарване и други ограничения върху общинска земя.

 • Учредяване право на строеж върху имоти общинска собственост.

 • Експертизи за промяна предназначението на земеделски земи.

 • Оценки на сервитути върху общински и държавни земи.

 • Учредени права на ползване и сервитути върху горски площи.

 • При разпоредителни сделки със земи от държавния поземлен фонд.

 • Оценки на имоти собственост на държавни и общински дружества.

 • Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, еднолични дружества с държавно или общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала.