Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ДАНЪЧНИ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ  ЗА  ДАНЪЧНАТА  СИСТЕМА

 • Оценки на активи за нуждите на данъчното облагане.

 • Годишна актуализация на активите на фирми за данъчни цели.

 • Експертни оценки на активи по сделки между свързани лица.

 • Определяне стойността на недвижими имоти за данъчни цели.

 • Оценки на активи при трансферно ценообразуване.


 • Данъчни оценки на имоти за жилищни и нежилищни цели.

 • Данъчни оценки на земеделски земи и трайни насаждения.

 • Данъчни оценки за право на собственост и ползване върху имоти.

 • Данъчни оценки на машини, съоръжения и оборудване.

 • Данъчни оценки на търговски предприятия и вземания.

 • Оценки на УПИ в строителни граници за данъчни цели.

 • Оценки на имоти извън строителни граници за данъчни цели.

 • Оценки на подобрения върху поземлени имоти.

 • Данъчни оценки на вещни права върху имоти за данъчни цели.

 • Оценки за определяне стойността на строителни услуги.

 • Експертизи на активи за данъчни ревизии на свързани лица.

 • Експертни оценки на контролирани сделки за данъчни цели.

 • Експертни оценки на неконтролирани сделки за данъчни цели.

 • Експертни оценки на сделки с нематериални блага за данъчни цели.


 • Оценяване на активи по метода на пазарните цени.

 • Оценяване на активи по метода на разпределената печалба.

 • Оценяване на активи по метода на сравними неконтролируеми цени.

 • Оценяване на активи по метода на транзакционната нетна печалба.

 • Оценяване на активи по метода на увеличената стойност.


* Оценители към Национална агенция за приходите.

* Съгласно чл.65 от Наредба № Н-9 от 14-08-2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени, за целите на определяне на пазарните цени по смисъла на тази наредба могат да се ползват оценки на оценители и заключения на вещи лица.


** Процедура за оценки на активи за данъчни цели