Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

ЕКСПЕРТИЗИ  НА  АКТИВИ  ЗА  СЪДЕБНАТА  СИСТЕМА


* Експертни оценки на активи за съдебната система.

* Експертизи за Апелативен, Окръжен и Районен съд.

* Експертизи за определяне на пазарната стойност на имоти.

* Експертизи на активи за публична продажба от съдебни изпълнители.

* Експертни оценки на имоти по съдебни дела и процедури.

* Съдебни експертизи на идеални части на имоти.

* Оценки за съдебни спорове и други съдебни производства.

* Съдебни експертизи на имоти при делба между съсобственици.

* Експертизи на активите на фирми в процедура по несъстоятелност.

* Експертизи на активите на фирми в процедура по ликвидация.

* Оценки за определяне на ликвидационна стойност на активи.

* Експертизи на активи по Търговския закон.

* Експертизи на активи по Закона за задълженията и договорите.

* Експертизи на активи по Гражданско-процесуален кодекс.

* Съдебно-счетоводни експертизи за съдебната система.

* Автотехнически експертизи за съдебната система.


* Вещи лица към Съдебната система


ВИДОВЕ  СЪДЕБНИ  ЕКСПЕРТИЗИ

1. Клас “Криминалистични експертизи”:

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

1.2. Трасологични експертизи

1.3. Съдебно-балистични експертизи

1.4. Биометрични криминалистични експертизи


2. Клас “Съдебномедицински експертизи”:

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве


3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”:

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

3.2. Съдебно-психологична експертиза

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни


4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”:

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

4.3. Съдебно-стокова експертиза


5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”:

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

5.4. Съдебна строително-техническа експертиза

5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза


6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”:

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза


7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”:

7.1. Съдебно-химическа експертиза

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза


8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”:

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза


9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”


10. Клас “Други съдебни експертизи”