Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОЦЕНКИ ЗА КРЕДИТИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  ЗА  КРЕДИТИ


 • Оценки на недвижими имоти за жилищни кредити.

 • Оценки на имоти за ипотечни потребителски кредити.

 • Експертни оценки на обезпечения за фирмени кредити.

 • Оценки на проекти за инвестиционни кредити.

 • Оценки на обезпечения за оборотни кредити.

 • Кредити за строеж и ремонт на жилищни сгради и др.

 • Кредити за машини, съоръжения и оборудване.

 • Оценки земеделска техника за селскостопански кредити.

 • Оценки на сгради за енергийна ефективност.

 • Кредити за възобновяеми енергийни източници.

 • Финансиране за издаване на банкови гаранции, акредитиви и др.

 • Оценки на имоти по съществуващи кредити за рефинансиране.

 • Оценки на машини и съоръжения предмет на залог по кредити.

 • Оценки за степен на завършеност на сгради в строеж.

 • Актуализация на експертни оценки по усвоени банкови кредити.

 • Предварителни оценки на имоти и други активи за кредити.

 • Оценки на ипотекирани имоти по съдебни кредити.

 • Консултации относно обезпечаване на ипотечни заеми.

 • Оценка за определяне на строителната стойност на сграда в строеж.

 • Протоколи за извършено строителство по проектно финансиране.

 • Технически доклади за сгради в строеж по инвестиционни кредити.

 • Одобряване на бюджет и контрол на плащания за строежи.

 • Оценка на проект инвестиционен по проектно финансиране.

 • Оценки на активи за оперативен лизинг и финансов лизинг.

* Виж: Оценители  на недвижими имоти

* Виж: КАТАЛОГ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА

* Виж: КАТАЛОГ НА ДОКУМЕНТИТЕ

p5

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ  ЗА  ТЪРГОВСКИ  БАНКИ