Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  СТАТУСА  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

 • Екологична оценка  / ЕО /.

 • Оценка на въздействието върху околната среда  / ОВОС /.

 • Оценка за съвместимост / ОС /.

 • Екологични анализи за концесия на общински и държавни имоти.

 • Комплексна екологична експертиза с оценка на здравния риск.

 • Експертизи за намаляване на хигиенно-защитната зона на обектите.

 • Оценка за наличието на заплаха за екологични щети.

 • Оценки на програми за отстраняване на екологичните щети.

 • Оценки на проекти за изграждане на екологична инфраструктура.

 • Експертизи на реализирани екологични проекти.

 • Инвестиционни проекти за управление на отпадъци.

 • Екологични експертизи с оценка на здравния риск.

 • Оценки на еко системи за въздействие върху околната среда.

 • Разработване на мероприятия за опазване на околната среда.

 • Оценки на програми и за развитие на екопромишленост.

 • Планиране с цел екологични оценки на териториите.

 • Оценки на въздействието върху околната среда.

 • Експертни проекти за технологично обновяване на промишлеността.

 • Оценки на екологични инвестиционни проекти.

 • Оценки на екологичните щети в промишлеността.

 • Оценки на програми за биологично земеделие.

 • Оценки на програми за екологосъобразно земеделие.

 • Експертизи на системи за управление на околната среда.

 • Експертизи за внедряване на безотпадъчни технологии.

 • Инвестиционни програми за опазване на околната среда.

 • Програми за управление на отпадъците.

 • Програми за управление качеството на атмосферния въздух.

 • Програми за управление на защитени територии и зони.

 • Планове и програми за управление на околната среда.

 • Планове за управление на летливи органични съединения.

 • Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

 • Мониторинг на компонентите на околната среда.

 • Разрешителни за водоползване и заустване на отпадъчни води.

 • Експертни планове за управление на минни отпадъци.

 • Разработване на програми за експлотация на депа за отпадъци.

 • Биологичен мониторинг на околната среда.