Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ЗЕМЕДЕЛСКИ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  ЗА  НУЖДИТЕ  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО


 • Експертни оценки на имоти за земеделски нужди.

 • Оценки за покупко-продажби на земеделски земи.

 • Оценки на земеделски земи при ипотека.

 • Оценки на земеделски земи за нуждите на данъчното облагане.

 • Оценки за определяне на аренда върху земеделски земи.

 • Оценки при учредяване на сервитути върху поземлени имоти.

 • Оценки на имоти при изграждане на инфраструктурни обекти.

 • Оценки за обезщетения на засегнати имоти от сервитути.

 • Оценки при принудително отчуждаване на земеделски територий.

 • Оценки на право на прокарване на комуникации през земи.

 • Оценки на право на преминаване през земеделски имоти.

 • Оценки при учредяване право на ползване върху земеделски земи.

 • Оценки на проекти за прокарване през земеделски земи на пътища.

 • Оценки на земеделски и горски територий за комасация.

 • Оценки на право на прокарване през урбанизирани територии.

 • Оценки на земеделски земи с ограничен режим на ползване.

 • Експертизи за установаване на граници на земеделски имоти.

 • Оценки на трайни насаждения в земеделски територии.

 • Оценки на разходите по създаване на трайни насаждения.

 • Екологични оценки на защитени територий, резервати и гори.

 • Процедури за промяна статута на земеделски земи.

 • Проекти за алтернативно използване на земеделски земи.

 • Оценки на проекти за модернизация на земеделски стопанства.

 • Експертни анализи за разработка и развитие на земеделски земи.

 • Оценки на възможностите за инвестиции в земеделски земи.

 • Анализи на пазара на земеделски територии в цялата страна.

 • Експертна оценка за определяне на размера на парично обезщетение.

*  За оценка за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, се подава заявление по образец до органа, дал предварително съгласуване за учредяване правото на строеж, заедно с оценка / от независим оценител / на имота съгласно закона за горите.

* * При промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – държавна и общинска собственост, както и в случаи, за които това е предвидено в нормативен акт, се изготвя оценка на имота от независим оценител.


* Оценители  на  земеделски  земи  и  трайни  насаждения.