Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОЦЕНКИ ЗА НАЕМИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ  ПОД  НАЕМ


 • Експертни оценки на имоти отдавани под наем.

 • Предварителни пазарни оценки на собственост под наем.

 • Определяне стойността на имоти за отдаване под наем.

 • Оказване съдействие на наемодатели и наематели.

 • Пазарни проучвания за наемните стойности на имоти.

 • Оценки на проекти за доходоносни недвижими имоти.

 • Оценки на прилежащи площи в режим на етажна собственост.

 • Оценки на държавни и общински недвижими имоти под наем.

 • Оценки на имоти собственост на дружества с общинско участие.

 • Оценки за наемната стойност на публични недвижими имоти.

 • Оценки на жилищни и обществени площи под наем.

 • Оценки на административни и търговски площи под наем.

 • Оценки на индустриални е земеделски площи под наем.

 • Оценки на машини, съоръжения и оборудване на лизинг.


* Оценители  на недвижими  имоти.