Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  ЗА  НУЖДИТЕ  НА  СЧЕТОВОДСТВОТО


 • Оценки на активи за нуждите на счетоводството.

 • Оценки на активите на предприятия за счетоводна актуализация.

 • Счетоводна актуализация на дълготрайни материални активи.

 • Оценки на активите на държавни и общински институции.

 • Оценки на амортизирани дълготрайни материални активи.

 • Оценки за право на собственост върху имоти.

 • Оценки за право на ползване върху земя.

 • Оценки на материални запаси и стокови наличности.

 • Оценяване на финансово състояние на свързани компании.

 • Определяне стойността на дялови участия в търговски дружества.

 • Определяне на стойностите на активи по сделки между фирми.

 • Бизнесоценки, финансови експертизи и анализи.

 • Оценки на ценни книжа и инструменти на паричния пазар.

 • Преоценка на материални активи на фирми.

 • Преоценка на нематериални активи на фирми.

 • Икономически оценки за целите на приватизацията.


* Оценители  на търговски предприятия и вземания.