Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

АПОРТНИ ВНОСКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  НЕПАРИЧНИ /  АПОРТНИ / ВНОСКИ


 • Експертни оценки на активи за апортни вноски.

 • Оценки на непарични вноски в капитала на новоучредени дружестви.

 • Експертни оценки на апорти за Агенция по вписвонията.

 • Апорт на недвижими имоти – земи, сгради, право на строеж и др.

 • Апорт на наследство и други движими материални активи.

 • Апорт на движими вещи – машини, съоръжения, оборудване и др.

 • Апорт на търговско предприятие, земя, сгради, машини и др.

 • Апорт на търговски вземания, парични заеми и др.

 • Апорт на нематериални активи – права върху търговска репутация.

 • Апорт на права върху интелектуална собственост.

 • Апорт на права върху индустриална собственост.

 • Апорт на ценни книжа – акции и дялове в търговски дружества.

 • Апорт на допълнителни парични вноски.

 • Апорт на стоки и услуги за представителни мероприятия.


* Вещи лица към Агенция по вписванията - Търговски регистър