Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОЦЕНКИ ЗА ЕВРОПРОЕКТИ

ОЦЕНКИ  НА  ПРОЕКТИ  ПО  ЕВРОПЕЙСКИ  ПРОГРАМИ

 • Експертни оценки за проекти на малки и средни предприятия.

 • Оценки за университети, научноизследователски организации и др.

 • Оценки за новосъздадени предприятия и проекти.

 • Оценки на ефективността на инвестиционни проекти.

 • Инвеститорски контрол на инвестиционни проекти.

 • Европроекти за енергийна ефективност.

 • Проекти за възобновяеми енергийни източници.

 • Изготвяне на финансово-икономически анализи на проекти.

 • Оценки на административното съответствие на проекти.

 • Технически оценки на инвестиционни проекти.

 • Финансови оценки на европейски проекти.


ОПЕРАТИВНИ  ПРОГРАМИ

ПРИОРИТЕТИ

 • Повишаване на ефективността на предприятията.

 • Технологична модернизация в големипредприятия.

 • Технологична модернизация в малките и средни предприятия

 • Покриване на международно признати стандарти.

 • Внедряване на иновативни процеси, продукти и услуги.

КОНКРЕТНИ  ЦЕЛИ

 • Оценка на административното съответствие на проектите.

 • Оценка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.

 • Оценка на техническото съответствие на проектните предложения.

 • Оценка на финансовото съответствие на проектните предложения.

 • Оценки на ефективността на инвестиционни проекти.

РЕАЛИЗАЦИЯ  НА  ПРОЕКТИ

 • Инвестиционен проект за интегриран градски транспорт.

 • Изграждане на подземни и надземни паркинги.

 • Проект за енергоспестяващо улично осветление.

 • Проект за изграждане на индустриална зона.

 • Проект за изграждане на екологична зона.

 • Финансиране на проекти за енергиина ефективност.

 • Рехабилитация на панелни жилищни сгради.

 • Обновяване на зелени площи и зони за отдих.

 • Инвестиционен проект за управление на отпадъци.

 • Сгратигически план за развитие на земеделски райони.

 • Публично-частни партньорства във В и К сектора.

ИНФОРМАЦИОННИ  РЕСУРСИ